Sensa Consulting Kft. Adatvédelmi tájékoztató 2023.

 

Adatvédelmi felelős: Makó Ferenc

Elérhetőségei:
    +36 20 203 6079
    mako.f@sensa.hu

Adatfeldolgozó neve:

Sensa Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

továbbiakban röviden Sensa Consulting Kft. vagy Sensa

(székhely: 1028 Budapest, Harmatcsepp u. 53. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-725763)

Adatvédelmi felelős neve és elérhetősége: Makó Ferenc, mako.f@sensa.hu

Személyes adatok kezelésének célja:

hogy a Sensa a Partner (munkáltató és egyben adatkezelő) megrendelése alapján, a szerződött fejlesztési projekt minden kapcsolódó szolgáltatása során az adatkezelési előírásokat proaktívan, a személyes adatok védelmét messzemenően szem előtt tartva, járhasson el és teljesíthessen.

Az adatkezelés jogalapja:

A Sensa a fenti célból, szerződés teljesítése okán, a személyes adatokat a természetes személy Közreműködő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama: 36 hónap

Adattovábbítás:

A tanácsadói működés során jellemzően történik adattovábbítás, ezért jelen tájékoztatóban különösen felhívjuk rá a figyelmet, hogy az adat továbbítás alapja – a címzetteket illetően – az Adattovábbítási nyilvántartás mellékletét képező Alvállalkozói (beszállítói) lista.

Közreműködő a Hozzájáruló nyilatkozatában felhatalmazza a Sensa-t, hogy adatfeldolgozóként a megadott adatait felhasználja, továbbítsa a projekt megvalósítása kapcsán illetékes alvállalkozók és a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer felé.

A konkrét közreműködő adatainak továbbítása kapcsán illetékes alvállalkozó(ka)t az Adattovábbítási nyilvántartásban rögzíti az adatvédelmi felelős.

A nyilvántartás alapján Közreműködés (munkatárs, Ön) és/vagy Partner (munkáltató) kérése alapján azonnali tájékoztatással szolgál az adatvédelmi felelős.

Személyes adatok kezelésének keretei:

Az Ön által megadott személyes adatokat a Sensa kizárólag a fent ismertetett célokra használja fel azt a megrendelője utasításai és a megrendelő által átadott információk alapján az alábbi szolgáltatások teljesítése során:

 • Előzetes igényfelmérés – előzetes igényfelmérés megbeszélésen résztvevők céges adatai
 • Előzetes mérések, felmérések – tesztek, kérdőívek, előzetes on the job megfigyelés – kitöltők, résztvevők, azaz Közreműködők neve, e-mail elérhetősége, telefonszáma, közreműködő munkaköre és/vagy potenciális munkaköre, valamint a teszt eredménye (viselkedés-, kompetencia rajz)
 • Coaching – coachee (közreműködő) neve, munkaköre, e-mail és telefon elérhetősége
 • Tréning – résztvevők (közreműködők) viselt neve, születési neve, anyja neve, születési helye, születési ideje, legmagasabb iskolai végzettsége, munkaköre, e-mail és telefon elérhetősége

A Sensa

 • gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása érdekében;

 • biztosítja Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen;
 • az Ön személyes adatait saját nyilvántartásában a 2011.évi CXII. törvénnyel (Infótörvény) összhangban kezeli, ezt követően törli az általa kezelt személyes adatokat.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért, valamint a fentebb ismertetett szolgáltatások pontos ismertetéséért kérjük olvassa el Adatkezelési Szabályzatunkat, vagy további kérdése esetén forduljon Adatvédelmi Felelősünkhöz.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet a Sensa-nál:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérelmére a Sensa tájékoztatást ad az általa, mint Adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak harmadik félhez történő továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Sensa köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes

A tájékoztatást a Sensa csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg, a tájékoztatás megtagadását írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, amelynek elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot (azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiak szerinti bármely módon meg lehet tenni:

SENSA CONSULTING Kft.:

postai küldeményben: 1028 Budapest, Harmatcsepp u. 53. vagy

elektronikus levél formájában: info@sensa.hu

Jogorvoslati lehetőségek:

 • Amennyiben a SENSA CONSULTING Kft. adatkezelésével vagy adattovábbításával bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi felelősünkhöz a fenti elérhetőségen. Adatvédelmi jellegű kérdését megválaszoljuk, problémája vagy panasza esetén azt részletesen kivizsgáljuk, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önt.
 • Az érintett a jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.
 • Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEDET!

MIVEL IS FOGLALKOZIK A SENSA?

Első sorban soft kommunikációs készségek fejlesztésével.

Fejlesztéseink során leggyakrabban egyéni mentoring, csoportos tréning vagy team coaching formájában dolgozunk együtt résztvevőinkkel.

A fentiek mellett – és elképzelhető, hogy te is ezért jársz az adatkezelési oldalunkon – egyéni rátermettség és kapacitás méréseket végzünk, annak érdekében, hogy minél több munkavállaló kapjon számára komfortos feladatkört, vagy a meglévőt komfortosabban tudja elvégezni.