Sensa Consulting Kft. Adatvédelmi tájékoztató 2020.

Adatvédelmi felelős: Zsiska Krisztina
Elérhetőségei:
+36 1 391 61 49
+36 20 282 63 32
zsiska.k@sensa.hu

Sensa Consulting Kft. Adatkezelési tájékoztató 2020.

Adatfeldolgozó neve:
Sensa Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
továbbiakban röviden Sensa Consulting Kft. vagy Sensa
(székhely: 1028 Budapest, Harmatcsepp u. 53. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-725763)
Adatvédelmi felelős neve és elérhetősége: Zsiska Krisztina, zsiska.k@sensa.hu
Személyes adatok kezelésének célja:
hogy a Sensa a Partner (munkáltató és egyben adatkezelő) megrendelése alapján, a
szerződött fejlesztési projekt minden kapcsolódó szolgáltatása során az adatkezelési
előírásokat proaktívan, a személyes adatok védelmét messzemenően szem előtt tartva,
járhasson el és teljesíthessen.
Az adatkezelés jogalapja:
A Sensa a fenti célból, szerződés teljesítése okán, a személyes adatokat a természetes
személy Közreműködő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.
Az adatkezelés időtartama: 36 hónap
Adattovábbítás:
A tanácsadói működés során jellemzően történik adattovábbítás, ezért jelen
tájékoztatóban különösen felhívjuk rá a figyelmet, hogy az adat továbbítás alapja – a
címzetteket illetően – az Adattovábbítási nyilvántartás mellékletét képező Alvállalkozói
(beszállítói) lista.
Közreműködő a Hozzájáruló nyilatkozatában felhatalmazza a Sensa-t, hogy
adatfeldolgozóként a megadott adatait felhasználja, továbbítsa a projekt megvalósítása
kapcsán illetékes alvállalkozók felé.
A konkrét közreműködő adatainak továbbítása kapcsán illetékes alvállalkozó(ka)t az
Adattovábbítási nyilvántartásban rögzíti az adatvédelmi felelős.
A nyilvántartás alapján Közreműködés (munkatárs, Ön) és/vagy Partner (munkáltató)
kérése alapján azonnali tájékoztatással szolgál az adatvédelmi felelős.
Személyes adatok kezelésének keretei:
Az Ön által megadott személyes adatokat a Sensa kizárólag a fent ismertetett célokra
használja fel azt a megrendelője utasításai és a megrendelő által átadott információk
alapján az alábbi szolgáltatások teljesítése során:
– Előzetes igényfelmérés – előzetes igényfelmérés megbeszélésen résztvevők
céges adatai
– Előzetes mérések, felmérések – tesztek, kérdőívek, előzetes on the job
megfigyelés – kitöltők, résztvevők, azaz Közreműködők neve, e-mail
elérhetősége, telefonszáma, közreműködő munkaköre és/vagy potenciális
munkaköre, valamint a teszt eredménye (viselkedés-, kompetencia rajz)
– Coaching – coachee (közreműködő) neve, munkaköre, e-mail és telefon
elérhetősége
– Tréning – résztvevők (közreműködők) neve, munkaköre, e-mail és telefon
elérhetősége

A Sensa
 gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz
azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra
hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása
érdekében;

Sensa Consulting Kft. Adatkezelési tájékoztató 2018.

 biztosítja Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek
felhasználásra, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott
személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen;
 az Ön személyes adatait saját nyilvántartásában a 2011.évi CXII. törvénnyel
(Infótörvény) összhangban kezeli, ezt követően törli az általa kezelt személyes
adatokat.
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért, valamint a
fentebb ismertetett szolgáltatások pontos ismertetéséért kérjük olvassa el Adatkezelési
Szabályzatunkat, vagy további kérdése esetén forduljon Adatvédelmi
Felelősünkhöz.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Kérelmezhet a Sensa-nál:
 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 személyes adatainak helyesbítését, valamint
 személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
zárolását.
Kérelmére a Sensa tájékoztatást ad az általa, mint Adatfeldolgozó által kezelt adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön
személyes adatainak harmadik félhez történő továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
A Sensa köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes
A tájékoztatást a Sensa csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja
meg, a tájékoztatás megtagadását írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás
megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás
megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, amelynek elérhetőségei, 1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email:
ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/
Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül
ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot (azonosító adatok feltüntetésével)
az alábbiak szerinti bármely módon meg lehet tenni:
SENSA CONSULTING Kft.:
postai küldeményben:
1028 Budapest, Harmatcsepp u. 53. vagy 1125 Budapest, Diós árok 5. vagy
elektronikus levél formájában: zsiska.k@sensa.hu
Jogorvoslati lehetőségek:
a.) Amennyiben a SENSA CONSULTING Kft. adatkezelésével vagy
adattovábbításával bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük forduljon
bizalommal adatvédelmi felelősünkhöz a fenti elérhetőségen. Adatvédelmi
jellegű kérdését megválaszoljuk, problémája vagy panasza esetén azt
részletesen kivizsgáljuk, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önt.
b.) Az érintett a jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével
összefüggésben indított per illetékmentes.

Sensa Consulting Kft. Adatkezelési tájékoztató 2018.

c.) Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

FONTOS ÜZENET:

Az adatkezelési hozzájárulásod megadását megelőzően olvasd át a SENSA Adatkezelési Szabályzatot!

SENSA Adatkezelés

A GDPR szabályoknak megfelelően, itt tudod átolvasni részletes Adatkezelési szabályzatunkat és Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

l

Adatkezelési hozzájárulás

A fenti sárga ikonra kattintva tudod megadni számunkra az engedélyt, hogy a szükséges (név, mail cím, telefonszám) adataidat kezeljük.

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEDET!

MIVEL IS FOGLALKOZIK A SENSA?

Első sorban soft kommunikációs készségek fejlesztésével.

Fejlesztéseink során leggyakrabban egyéni mentoring, csoportos tréning vagy team coaching formájában dolgozunk együtt résztvevőinkkel.

A fentiek mellett – és elképzelhető, hogy te is ezért jársz az adatkezelési oldalunkon – egyéni rátermettség és kapacitás méréseket végzünk, annak érdekében, hogy minél több munkavállaló kapjon számára komfortos feladatkört, vagy a meglévőt komfortosabban tudja elvégezni.