ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Sensa Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

(székhely: 1028 Budapest, Harmatcsepp utca 53.
Cégjegyzékszám: 01-09-725763, Adószám: 13249559-2-41)

2020.

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Hatályos frissített verzió: 2020. szeptember 1. napjától visszavonásig

 

 1. Bevezetés

A Sensa Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1028 Budapest, Harmatcsepp u. 53.; cégjegyzékszám: 01-09-725763; adószám: 13249559-2-41;) (a továbbiakban: „Sensa”) a jelen Adatkezelési Szabályzatot (továbbiakban: „Szabályzat”) alkotja.

Sensa elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Sensa a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Sensa jelen Szabályzatban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Definíciók

 

Üzleti tanácsadás:

Sensa az alábbi körben nyújt teljes körű tanácsadói szolgáltatást Partnerei számára – a Partnerek igényei, megbízása alapján – mely szolgáltatás része lehet:

 1. Előzetes igényfelmérés – egyeztetés a Partnerrel az igényekről, elvégzendő szolgáltatásokról.
 2. Előzetes mérések, felmérések – tesztek, kérdőívek kitöltése Közreműködő által, vagy Közreműködő előzetes on the job megfigyelése, melyek tevékenységének, működésének feltérképezését szolgálják.
 3. Coaching – on the job egyéni fejlesztés – a szolgáltatás nyújtása során a tréner / coach elmélyíti a Közreműködő gyakorlati tudását, növeli teljesítményét.
 4. Tréning – csoportos fejlesztés – Közreműködők elméleti és gyakorlati tudásának fókuszált fejlesztése.

 

Partner:

Sensa-val szerződéses jogviszonyban álló munkáltató, akiknek munkavállalói közvetlenül közreműködnek a Partner számára nyújtott Üzleti tanácsadás során.

Közreműködő:

aki a Partner munkavállalójaként az Üzleti tanácsadás alanyává válik, beleértve a Partner által megjelölt kapcsolattartót is.

 

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet is, aki, vagy amely a törvény szerinti adatkezelési célból személyes vagy személyazonosító adat, valamint esetenként Különleges, illetve Egészségügyi adat kezelésére jogosult.

Adatfeldolgozó:

az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő megbízásából kezel személyes adatokat.

Személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyazonosító adat:

a családi és utónév, születési név, a nem, a születési hely és idő, az anya születési családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

Különleges adat:

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat:

egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatkezelés korlátozása:

a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 

 

Adatvédelmi incidens:

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Sensa Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. adatkezelése megfeleljen az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek.

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Közreműködőknek a Sensa által kezelt adatainak körét, az adatkezelés módját, célját és jogalapját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza az Közreműködők adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

Sensa személyes adatot kizárólag az adatkezelő, azaz a Partner megbízása alapján, a megbízásban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében adatfeldolgozóként kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Sensa törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Sensa a személyes adatokat az érintettnek nyújtott tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető, valamint világos és közérthető nyelven megfogalmazott tájékoztatását követően kezeli.

Jelen Szabályzat megalkotása egyben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – „általános adatvédelmi rendelet” (GDPR) rendelkezéseinek való megfelelést is szolgálja.

 

 1. Az üzleti tanácsadás során kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Sensa a Közreműködők hozzájárulása és a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat alapján az Üzleti tanácsadás nyújtása során kizárólag azon adatokat kezeli, amelyek a Partner megbízásának teljesítéséhez, az Üzleti tanácsadás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek, kizárólag Közreműködők kifejezett hozzájárulása esetén a jelen Szabályzat és az előzetes adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak megismerését és elfogadását követően.

Az adatok kezelésének célja az Üzleti tanácsadás nyújtása, valamint az Üzleti tanácsadással kapcsolatos Partnerekkel történő elszámolás.

Sensa az Üzleti tanácsadásában részt vevő alvállalkozókkal kötött megállapodásokban foglalt rendelkezések és a Belső adatvédelmi szabályzat megismertetése és elfogadtatása alapján szavatolja, hogy az adattovábbításban részt vevő alvállalkozók az adatfeldolgozás során megfelelő és alkalmas garanciákat nyújtanak eljárásuk során, valamint azt, hogy az Üzleti tanácsadásában részt vevő alvállalkozók eljárása mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak és normáknak, különös tekintettel a GDRP rendelkezéseire.

Sensa a Partnerekkel áll szerződéses jogviszonyban, Közreműködők pedig Partnerek munkavállalói.

Függetlenül attól, hogy az Adatkezelői szerepet a Partnerek látják el, így a Közreműködők hozzájárulásának kérése és igazolása is elsődlegesen a Partnerek feladata, a Sensa az adatkezelési szabályok betartásának és betartatásának elősegítése céljából minden tőle telhetőt megtesz, ideértve a Közreműködői nyilatkozatok elkészítését is – amennyiben mód és lehetőség nyílik erre a Sensa számára.

Közreműködők és a Sensa megbízását generáló, egyben adatkezelőként résztvevő Partnerek GDPR szempontú együttműködéséhez – különös tekintettel a Közreműködők önkéntességének megerősítése kapcsán – a Sensa Adattovábbítóként célszerűnek tartja és a Partner számára – ezúton is és minden további alkalmas módon javasolja – az Adatkezelési Szabályzat 1. sz. mellékleteként rögzített Megállapodás használatát.

Sensa az Üzleti tanácsadást elsősorban csoportos vagy egyéni fejlesztés / tanácsadás keretein belül végzi az alábbiak szerint:

 

 • Előzetes igényfelmérés

Az adatkezelés célja:

Partner igényeinek szóbeli felmérése, amely során Sensa megérti vagy előzetes írásos ajánlatkérés alapján értelmezi a Partner problémáit, melyre építetten írásos javaslatot készít és azt egyezteti Partnerrel.

A kezelt adatok köre:

előzetes igényfelmérés megbeszélésen résztvevők céges adatai.

Adattovábbítás:

amennyiben már az előzetes igényfelmérés során – a szakmai minőség biztosíthatósága érdekében – célszerű további szereplő bevonása, abban az esetben Sensa a potenciális Üzleti tanácsadásában részt vevő alvállalkozóinak továbbít adatot.

A potenciálisan kapcsolódó alvállalkozók listája az Adattovábbítási nyilvántartás mellékleteként megtalálható, Partner kérésére bármikor megtekinthető.

 

 • Előzetes mérések, felmérések

Az adatkezelés célja: tesztek, kérdőívek kitöltése Közreműködő által, vagy Közreműködő előzetes on the job megfigyelése, melyek Közreműködő tevékenységének, működésének feltérképezését, egyéni vagy csoportos fejlesztési folyamatok objektív alapokra helyezését szolgálják.

A kezelt adatok köre:

 • Közreműködő neve
 • Közreműködő e-mail címe
 • Közreműködő munkaköre és/vagy potenciális munkaköre
 • A teszt eredménye – viselkedés-, kompetenciarajz

 

Adattovábbítás:

A potenciálisan kapcsolódó alvállalkozók (beszállítók) listája az Adattovábbítási nyilvántartás mellékleteként megtalálható, Partner kérésére bármikor megtekinthető.

A Partner megrendeléséhez kapcsolódó, adattovábbítás címzettjeként illetékes, az alvállalkozói listán rögzített alvállalkozó(k) (beszállítók) felé történő adattovábbításra Közreműködő a Hozzájáruló nyilatkozatában jogosítja fel a Sensa-t.

A konkrét címzett – és egyéb előírt, a továbbításhoz kapcsolódó adatok – az Adattovábbítási nyilvántartásban kerül rögzítésre.

Sensa a Partnereknek az előzetes mérések, felmérések teljesítését követően számol be elvégzett tevékenységről, amely a fent megjelölt adatokat tartalmazza, különös tekintettel a teszt eredményeire.

 

 • Coaching – on the job egyéni fejlesztés

Az adatkezelés célja: Közreműködő meghatározott munkaszituációban történő fejlesztése, visszajelzés adás számára.

A kezelt adatok köre:

 • Közreműködő neve
 • Közreműködő e-mail címe
 • Közreműködő telefonszáma
 • Közreműködő munkaköre

Adattovábbítás:

A potenciálisan kapcsolódó alvállalkozók listája az Adattovábbítási nyilvántartás mellékleteként megtalálható, Partner kérésére bármikor megtekinthető.

A Partner megrendeléséhez kapcsolódó, adattovábbítás címzettjeként illetékes, az alvállalkozói listán rögzített alvállalkozó felé történő adattovábbításra Közreműködő a Hozzájáruló nyilatkozatában jogosítja fel a Sensa-t.

A konkrét címzett – és egyéb előírt, a továbbításhoz kapcsolódó adatok – az Adattovábbítási nyilvántartásban kerül rögzítésre.

 

 • Tréning – csoportos fejlesztés

Az adatkezelés célja: Közreműködők elméleti és gyakorlati tudásának fókuszált fejlesztése.

A kezelt adatok köre:

 • Közreműködő neve
 • Közreműködő e-mail címe
 • Közreműködő telefonszáma
 • Közreműködő munkaköre

Adattovábbítás:

A potenciálisan kapcsolódó alvállalkozók listája az Adattovábbítási nyilvántartás mellékleteként megtalálható, Partner kérésére bármikor megtekinthető.

A Partner megrendeléséhez kapcsolódó, adattovábbítás címzettjeként illetékes, az alvállalkozói listán rögzített alvállalkozó felé történő adattovábbításra Közreműködő a Hozzájáruló nyilatkozatában jogosítja fel a Sensa-t.

A konkrét címzett – és egyéb előírt, a továbbításhoz kapcsolódó adatok – az Adattovábbítási nyilvántartásban kerül rögzítésre.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Sensa az e Szabályzatban foglalt személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) és a 6. § (5) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján a jelen Szabályzatban megjelölt célokból, szerződés teljesítése okán, a természetes személy Közreműködő önkéntes hozzájárulása, kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli adatait.

 

 1. Adatkezelés időtartama

Sensa által kezelt, az Közreműködőre vonatkozó adatokat valamennyi 4. pontban rögzített adatkezelés során Sensa az Üzleti tanácsadás nyújtásához és az ahhoz kapcsolódó Partnerekkel történő elszámolás teljesítéséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 8 évig – a 2020. szeptember 1-től hatályos Felnőttképzési törvény előírásai miatt – kezeli.

 

 1. Adatvédelmi jogszabályok

A Szabályzat szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró jogszabályok:

 1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – „általános adatvédelmi rendelet” (GDPR) – „Rendelet”;
 2. Magyarország Alaptörvénye;
 3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42. §;
 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Inftv.);
 5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;
 6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény;
 7. A Rendelet mindenkori módosításai, valamint a Rendelet alapján az Európai Bizottság valamint az Adatkezelő székhelye szerinti felügyeleti hatóság által kimunkált jogalkalmazói gyakorlat és ajánlások.

 

Adatkezelő háttér intézmény szinten – a 2020. szeptember 1-től hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelően – a Pest Megyei Kormányhivatal.

 

 1. Az adatkezelés alapelvei
 • Sensa a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. Sensa jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Közreműködővel helyreállítható. A Közreműködővel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha Sensa rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Sensa az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Közreműködővel csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Sensa a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon köteles végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).
 • A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).
 • A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Sensa felelős az adatkezelés alapelveinek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 

 1. Önkéntes hozzájárulás

Sensa a természetes személy Közreműködők e Szabályzatban foglalt személyes adatait a Közreműködők önkéntes, tájékoztatáson alapuló, és határozott írásos hozzájárulása (Hozzájáruló nyilatkozat) alapján adatfeldolgozóként kezeli.

Az önkéntesség lehetséges megerősítéseként, a Közreműködői jogok szem előtt tartása és az adatkezelés szabályszerűségének elősegítése érdekében a Sensa Adattovábbítóként célszerűnek tartja és a Partner számára – ezúton is és minden további alkalmas módon javasolja – az Adatkezelési Szabályzat 1. sz. mellékleteként rögzített Megállapodás használatát.

A Hozzájáruló nyilatkozat kitöltése és aláírása önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot (azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiak szerinti bármely módon meg lehet tenni:

SENSA CONSULTING Kft.:

postai küldeményben:
1028 Budapest, Harmatcsepp u. 53. vagy 1125 Budapest, Diós árok 5.

vagy

elektronikus levél formájában: gulyas.c@sensa.hu

 

 1. Adatátvétel és adattovábbítás

Sensa az általa kezelt adatokat kizárólag az Üzleti tanácsadás teljesítésében részt vevő munkavállalóinak, valamint az annak teljesítésében részt vevő közreműködő személyeknek és szervezeteknek továbbíthatja az adatkezelés céljához szükséges mértékben.

Sensa köteles jelen Szabályzatban foglaltakat minden, az adatkelezéssel érintett munkavállalójával és az Üzleti tanácsadás nyújtásában közreműködő harmadik személyekkel megismertetni és az abban foglaltakat velük betartatni.

Sensa köteles továbbá gondoskodni róla, hogy az adattovábbításban vagy adatátvételben közreműködő személyek az adatot csak az adatkezelés céljához szükséges mértékben kezeljék.

A Közreműködő az adattovábbítás és az adatátadás tényéről tájékoztatásra kerül és/vagy az adattovábbítás újabb címzettjével kiegészített vagy korrigált Hozzájáruló nyilatkozat készítésével alátámasztandó az adat továbbítás újabb címzettje felé történő adat továbbításra történő felhatalmazás.

A korlátozottan cselekvőképes személy esetén a tájékoztatást a törvényes képviselő részére kell megadni, aki gyakorolja az érintettet megillető nyilatkozattételi jogokat is.

 

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Sensa nem tudja Partner részére biztosítani a megrendelt Üzleti tanácsadás szolgáltatást.

 

 1. Az adatfelvétel módja

Közreműködő, Sensa és a Partner között megkötött megbízási szerződés alapján vesz részt az Üzleti tanácsadást megvalósító szolgáltatásokon. Sensa a megkereséskor Adatfeldolgozóként – célszerű teljeskörűséggel – tájékoztatja Közreműködőt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kezelendő adatok meghatározásáról, az adatkezelés időtartamáról, a felhasználás céljáról, az adatok továbbításának tényéről, címzettjeiről, mindemellett akár többször is felhívja a Partner figyelmét az Adatkezelői kötelességeire, főként az Adatkezelési szabályzat megismertetésére és elérhetővé tételére.

 

 1. Adattovábbítás

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény felhatalmazása alapján kerül sor. Sensa személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Sensa az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen.

Sensa a Közreműködőkről nem közöl semmilyen adatot – ideértve a jelen Szabályzat 4. pontjában rögzített adatokat is – az adott projekt kapcsán megbízást adó Partner valamint a Sensa alvállalkozói, munkatársai kivételével – harmadik személyekkel.

A jogszabály által előírt adattovábbítást Sensa teljesíti.

Sensa jogosult Közreműködő és Partner közös, egybehangzó kérése és engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.

A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

 

 1. A személyes adatok helyesbítése és törlése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Sensa indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Sensa indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Sensa pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) az érintett személyes adatainak kezelése jogellenes;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Sensa korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Sensa ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Sensa-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Sensa jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Az Közreműködők jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről a Közreműködők tájékoztatást kérhetnek. Sensa kérésre, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad a Közreműködőnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

 1. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának lehetősége

Sensa fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatvédelmi szabályzatot a jelen Szabályzattal egyező módon és helyen kell közzétenni és közölni mindazokkal, akiknek jelen Szabályzatot Sensa kifejezetten megküldte, vagy más alkalmas módon azt megismertette.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Sensa gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Sensa gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Sensa gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Sensa minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokat védje különösen jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Sensa az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Sensa több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

 1. Az adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó eljárás

Az adatvédelmi incidenst Sensa – mint adatfeldolgozó – indokolatlan késedelem nélkül jelzi az adatkezelést végző Partner felé, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteti vagy bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékeli hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatkezelő Partner szerez tudomást az adatvédelmi incidensről, az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül – az illetékes felügyeleti hatóságnak és – bejelenti Sensa-nak, mint Adatfeldolgozónak is.

Sensa nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Sensa indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban Sensa világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli a Rendeletben meghatározott információkat és a megtett intézkedéseket.

Ha Sensa még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja, hogy az érintett tájékoztatása mellőzhető.

 

 1. Adatvédelmi felelős

Az érintettek Adatfeldolgozóként történő személyes adataik kezeléséhez és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi felelőshöz fordulhatnak.

Sensa által kijelölt adatvédelmi felelős neve és elérhetőségei:

név: Gulyás Cecília
postai cím: 1125 Budapest, Diós árok 5.
email: gulyas.c@sensa.hu

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek
 • Amennyiben a Sensa Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. adatkezelésével vagy adattovábbításával bármilyen kérdése vagy problémája van kérjük forduljon bizalommal Adatvédelmi felelősünkhöz a 19. pontban foglalt elérhetőségei bármelyikén. Adatvédelmi jellegű kérdését az Adatvédelmi felelős megválaszolja, problémája vagy panasza esetén Sensa-val közösen azt részletesen kivizsgálják, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önt.
 • Az érintett a jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.
 • Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

 

 1. Adatkezelési szabályzat közzététele

Sensa köteles jelen Szabályzatot, valamint annak módosításait közvetlenül megküldeni vagy más alkalmas módon megismertetni a Partnerrel.

Partner köteles Közreműködőknek biztosítani jelen Szabályzat megismerhetőségét Sensa-val megkötött, Üzleti tanácsadásra vonatkozó szerződésben foglalt szolgáltatások megkezdése előtt kellő időben.

 

 1. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat az aláírása napján lép hatályba.

Jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követő adatkezelésre kell alkalmazni.

Jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a hatályba lépésekor folyamatban lévő adatkezelésekre is.

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a 7. pontban megjelölt jogszabályok rendelkezési irányadóak.

Jelen Szabályzat hatálybalépésével Sensa-nál hatályban lévő korábbi adatkezelési szabályzatok hatályukat vesztik.

 

Budapest, 2020. szeptember 1.

 

A Sensa Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Adatkezelési Szabályzatát jóváhagyólag aláírom:

Makó Ferenc
ügyvezető
Sensa Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 

 

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEDET!

MIVEL IS FOGLALKOZIK A SENSA?

Első sorban soft kommunikációs készségek fejlesztésével.

Fejlesztéseink során leggyakrabban egyéni mentoring, csoportos tréning vagy team coaching formájában dolgozunk együtt résztvevőinkkel.

A fentiek mellett – és elképzelhető, hogy te is ezért jársz az adatkezelési oldalunkon – egyéni rátermettség és kapacitás méréseket végzünk, annak érdekében, hogy minél több munkavállaló kapjon számára komfortos feladatkört, vagy a meglévőt komfortosabban tudja elvégezni.